Awtuw [kmn]

ชื่อภาษา ISO: Awtuw
รหัสภาษา ISO: kmn
จำนวนประชากร: 650

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Autu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3872
รหัสสำเนียงของ ROD: 03872
จำนวนประชากร: 300
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 20

ชื่ออื่นสำหรับ Autu

Autou
Kamnum

พื้นที่ใช้ภาษา Autu

Indonesia
Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Autu

A24810 พระคำแห่งชีวิต

2. Kamnam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1234
รหัสสำเนียงของ ROD: 01234
จำนวนประชากร: 300

ชื่ออื่นสำหรับ Kamnam

Kamnum

พื้นที่ใช้ภาษา Kamnam

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kamnam

C18201 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Awtuw

Kamnum;