Kulung (Nepal) [kle]

ชื่อภาษา ISO: Kulung (Nepal)
รหัสภาษา ISO: kle
จำนวนประชากร: 33,200

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kulunge

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4208
รหัสสำเนียงของ ROD: 04208
จำนวนประชากร: 22,600
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 70%

ชื่ออื่นสำหรับ Kulunge

Khulunge
Khulunge Rai
Kulung
Kulunga
Kulung (Nepal)
Rai: Kulunge
राए: कुलुंगे

พื้นที่ใช้ภาษา Kulunge

India
Nepal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kulunge

C20161 พระคำแห่งชีวิต 1
C33101 พระคำแห่งชีวิต 2 w/ some NEPALI เพลง

2. Kulung: Mahakulung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12449
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kulung: Mahakulung

Mahakulung

พื้นที่ใช้ภาษา Kulung: Mahakulung

India
Nepal