Koi [kkt]

ชื่อภาษา ISO: Koi
รหัสภาษา ISO: kkt
จำนวนประชากร: 1,270

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Koi: Behere

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12113
จำนวนประชากร: 200

พื้นที่ใช้ภาษา Koi: Behere

Nepal

2. Koi: Sungdel

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12114
จำนวนประชากร: 200

พื้นที่ใช้ภาษา Koi: Sungdel

Nepal

3. Koyi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12112
จำนวนประชากร: 2,640

พื้นที่ใช้ภาษา Koyi

Nepal