Kakanda [kka]

ชื่อภาษา ISO: Kakanda
รหัสภาษา ISO: kka
จำนวนประชากร: 39,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kakanda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11358
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kakanda

Adyaktye
Akanda
Hyabe

พื้นที่ใช้ภาษา Kakanda

Nigeria

2. Kakanda: Budon Kakanda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11359
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kakanda: Budon Kakanda

Budon Kakanda

พื้นที่ใช้ภาษา Kakanda: Budon Kakanda

Nigeria

3. Kakanda: Gbanmi-sokun Kakanda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11360
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kakanda: Gbanmi-sokun Kakanda

Gbanmi-sokun Kakanda

พื้นที่ใช้ภาษา Kakanda: Gbanmi-sokun Kakanda

Nigeria

People Groups who speak Kakanda

Kakanda;