Kháng [kjm]

ชื่อภาษา ISO: Kháng
รหัสภาษา ISO: kjm
จำนวนประชากร: 13,800

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Khang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11941
จำนวนประชากร: 3,921

ชื่ออื่นสำหรับ Khang

Bren
Hang
Khaang
Ksakautenh
Pouteng
Putenh
Quang Lam
Tayhay
Tay Hay
Teng
Theng
Xa
Xa Ai
Xa Bung
Xa Dang
Xa Don
Xa Hoc
Xa Khao
Xá Khao
Xa Xua

พื้นที่ใช้ภาษา Khang

Vietnam

2. Khang: Khang Ai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11942
จำนวนประชากร: 3,921

ชื่ออื่นสำหรับ Khang: Khang Ai

Khang Ai

พื้นที่ใช้ภาษา Khang: Khang Ai

Vietnam

3. Khang: Khang Clau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11943
จำนวนประชากร: 3,921

ชื่ออื่นสำหรับ Khang: Khang Clau

Khang Clau

พื้นที่ใช้ภาษา Khang: Khang Clau

Vietnam

People Groups who speak Kháng

Khang;