Western Parbate Kham [kjl]

ชื่อภาษา ISO: Western Parbate Kham
รหัสภาษา ISO: kjl
จำนวนประชากร: 24,500

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Western Parbate Kham

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11914
จำนวนประชากร: 2,500

พื้นที่ใช้ภาษา Western Parbate Kham

Nepal

2. Western Parbate Kham: Lukumel

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11919
จำนวนประชากร: 40,000

พื้นที่ใช้ภาษา Western Parbate Kham: Lukumel

Nepal

3. Western Parbate Kham: Takale

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11920
จำนวนประชากร: 40,000

พื้นที่ใช้ภาษา Western Parbate Kham: Takale

Nepal

4. Western Parbate Kham: Thabanggi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11921
จำนวนประชากร: 40,000

พื้นที่ใช้ภาษา Western Parbate Kham: Thabanggi

Nepal

5. Western Parbate Kham: Wale

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11922
จำนวนประชากร: 40,000

พื้นที่ใช้ภาษา Western Parbate Kham: Wale

Nepal