Coastal Konjo [kjc]

ชื่อภาษา ISO: Coastal Konjo
รหัสภาษา ISO: kjc
จำนวนประชากร: 214,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Konjo, Coastal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4651
รหัสสำเนียงของ ROD: 04651

ชื่ออื่นสำหรับ Konjo, Coastal

Kondjo
Tiro

พื้นที่ใช้ภาษา Konjo, Coastal

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Konjo, Coastal

C84043 ข่าวประเสริฐ
A37668 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A37666 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A37669 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A37670 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A37667 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A37673 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A37671 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A37672 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Konjo, Coastal: Bantaeng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12219
จำนวนประชากร: 125,000

ชื่ออื่นสำหรับ Konjo, Coastal: Bantaeng

Bantaeng
Bonthain

พื้นที่ใช้ภาษา Konjo, Coastal: Bantaeng

Indonesia

3. Konjo, Coastal: Konjo Pesisir

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12220
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Konjo, Coastal: Konjo Pesisir

Ara
Bira
Konjo Pesisir

พื้นที่ใช้ภาษา Konjo, Coastal: Konjo Pesisir

Indonesia

4. Konjo, Coastal: Tana Toa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12221
จำนวนประชากร: 125,000

ชื่ออื่นสำหรับ Konjo, Coastal: Tana Toa

Black Konjo
Kadjang
Kajang
Tana Toa
Tana Towa

พื้นที่ใช้ภาษา Konjo, Coastal: Tana Toa

Indonesia

People Groups who speak Coastal Konjo

Konjo Coastal;