Northeast Kiwai [kiw]

ชื่อภาษา ISO: Northeast Kiwai
รหัสภาษา ISO: kiw
จำนวนประชากร: 6,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Anigibi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5022
รหัสสำเนียงของ ROD: 05022

ชื่ออื่นสำหรับ Anigibi

Gibaio
Kiwai, Northeast: Arigibi

พื้นที่ใช้ภาษา Anigibi

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Anigibi

A80453 ข่าวประเสริฐ

2. Gibaio

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5023
รหัสสำเนียงของ ROD: 05023

ชื่ออื่นสำหรับ Gibaio

Kiwai, Northeast: Gibaio

พื้นที่ใช้ภาษา Gibaio

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gibaio

A80493 ข่าวประเสริฐ

3. Kope

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1222
รหัสสำเนียงของ ROD: 01222

ชื่ออื่นสำหรับ Kope

Era River
Gope
Gopi
Kiwai, Northeast: Kope
Kiwai: Northeast: Kope

พื้นที่ใช้ภาษา Kope

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kope

A24551 ข่าวประเสริฐ
A07760 พระคำแห่งชีวิต

4. Sel

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 629

ชื่ออื่นสำหรับ Sel

Era
Kiwai, Northeastern

พื้นที่ใช้ภาษา Sel

Papua New Guinea

5. Urama

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5025
รหัสสำเนียงของ ROD: 05025

ชื่ออื่นสำหรับ Urama

Kiwai, Northeast: Urama

พื้นที่ใช้ภาษา Urama

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Urama

A80494 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Northeast Kiwai

Kiwai, Northeast;