Kirmanjki (individual language) [kiu]

ชื่อภาษา ISO: Kirmanjki (individual language)
รหัสภาษา ISO: kiu
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Zaza
จำนวนประชากร: 140,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kirmanjki (individual language)

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23063

2. Kirmanjki: Tunceli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12049
จำนวนประชากร: 1,500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kirmanjki: Tunceli

Tunceli

พื้นที่ใช้ภาษา Kirmanjki: Tunceli

Austria
France
Germany
Netherlands
Switzerland
Turkey
United Kingdom

3. Kirmanjki: Varto

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12050
จำนวนประชากร: 1,500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kirmanjki: Varto

Varto

พื้นที่ใช้ภาษา Kirmanjki: Varto

Austria
France
Germany
Netherlands
Switzerland
Turkey
United Kingdom

4. Zaza: Dersim

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12048
รหัสสำเนียงของ ROD: 12048
จำนวนประชากร: 184,000

ชื่ออื่นสำหรับ Zaza: Dersim

Alevica
Dersim
Dersimki
Dimilki
Northern Zaza
So-Be
So-Bê
Zazaki
Zone Ma
Zonê Ma

พื้นที่ใช้ภาษา Zaza: Dersim

Austria
Denmark
France
Germany
Netherlands
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zaza: Dersim

A38061 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A38062 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

People Groups who speak Kirmanjki (individual language)

Zaza-Alevi;