Kinyarwanda [kin]

ชื่อภาษา ISO: Kinyarwanda
รหัสภาษา ISO: kin
จำนวนประชากร: 11,300,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kinyarwanda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1121

ชื่ออื่นสำหรับ Kinyarwanda

Bahasa Kinyarwanda
Ikinyarwanda
Kinyaruanda
kinyaRwanda
Orunyarwanda
Ruanda
Ruandes
Ruandés
Runyarwanda
Rwanda
Rwanda-Sprache
Urunyaruanda
Киньяруанда
基尼阿万达语; 卢安达语
基尼阿萬達語; 盧安達語

พื้นที่ใช้ภาษา Kinyarwanda

Burundi
Congo, Democratic Republic of
Rwanda
Tanzania
Uganda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kinyarwanda

C81791 เพลง
A81644 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A81642 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A81645 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A81646 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A81643 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A81649 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A81647 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A81648 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A17430 พระคำแห่งชีวิต 1
A17431 พระคำแห่งชีวิต 2
A17441 พระคำแห่งชีวิต 3
C79090 Filmstrip 1 & 2
C79100 Filmstrip 3 & 4
C79110 Filmstrip 5 & 6
C85249 Helper 1 & 2
C85250 Helper 3 & 4
C85251 Helper 5 & 6
A85251 Helper 5 & 6

2. Rwanda: Butwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1285
รหัสสำเนียงของ ROD: 01285

ชื่ออื่นสำหรับ Rwanda: Butwa

Batwa
Butwa
Ikinyarwanda
Kinyarwanda
Orunyarwanda
Ruanda
Runyarwanda
Rutwa
Rwanda: Rutwa
Rwanda: Twa
Twa
Urunyaruanda

พื้นที่ใช้ภาษา Rwanda: Butwa

Congo, Democratic Republic of
Romania
Rwanda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Rwanda: Butwa

C21730 พระคำแห่งชีวิต

3. Rwanda: Bwisha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16125
จำนวนประชากร: 7,362,800

ชื่ออื่นสำหรับ Rwanda: Bwisha

Bwisha
Kinyabwisha

พื้นที่ใช้ภาษา Rwanda: Bwisha

Congo, Democratic Republic of

4. Rwanda: Mulenge

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16128
จำนวนประชากร: 7,362,800

ชื่ออื่นสำหรับ Rwanda: Mulenge

Kinyamulenge
Mulenge

พื้นที่ใช้ภาษา Rwanda: Mulenge

Congo, Democratic Republic of

5. Rwanda: Rufumbira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16129
รหัสสำเนียงของ ROD: 16129
จำนวนประชากร: 7,362,800

ชื่ออื่นสำหรับ Rwanda: Rufumbira

Rufumbira

พื้นที่ใช้ภาษา Rwanda: Rufumbira

Uganda

6. Rwanda: Twa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16130
จำนวนประชากร: 7,362,800

พื้นที่ใช้ภาษา Rwanda: Twa

Congo, Democratic Republic of
Congo, Republic of the
Rwanda
Uganda

People Groups who speak Kinyarwanda

Hutu, Rwandese; Pygmy, Twa; Tutsi;