Kanjari [kft]

ชื่อภาษา ISO: Kanjari
รหัสภาษา ISO: kft
จำนวนประชากร: 91,200

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kanjari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11522
จำนวนประชากร: 55,386

ชื่ออื่นสำหรับ Kanjari

Kagari (derogatory name)
Kangar Bhat
Kangri
Kanjri
कंजरी

พื้นที่ใช้ภาษา Kanjari

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kanjari

A38347 พระคำแห่งชีวิต - Outreach

2. Kanjari: Kuchbandhi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11523
รหัสสำเนียงของ ROD: 11523
จำนวนประชากร: 55,386

ชื่ออื่นสำหรับ Kanjari: Kuchbandhi

Kanjari: Kuchbandiya
Kuchbandhi
कंजरी: कुछबंदी

พื้นที่ใช้ภาษา Kanjari: Kuchbandhi

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kanjari: Kuchbandhi

A38140 ข่าวประเสริฐ
A38139 พระคำแห่งชีวิต - A Caring God
A38138 พระคำแห่งชีวิต - A Loving God