Korwa [kfp]

ชื่อภาษา ISO: Korwa
รหัสภาษา ISO: kfp
จำนวนประชากร: 1,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Korwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12297
จำนวนประชากร: 1,500

ชื่ออื่นสำหรับ Korwa

Ernga
Singli

พื้นที่ใช้ภาษา Korwa

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Korwa

A64610 ข่าวประเสริฐ
A64611 Meeting the Creator God

2. Korwa: Majhi-korwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12298
จำนวนประชากร: 33,000

ชื่ออื่นสำหรับ Korwa: Majhi-korwa

Majhi-korwa

พื้นที่ใช้ภาษา Korwa: Majhi-korwa

India