Kukele [kez]

ชื่อภาษา ISO: Kukele
รหัสภาษา ISO: kez
จำนวนประชากร: 180,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kukele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2239
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kukele

Bakele
Ukele
Ukelle

พื้นที่ใช้ภาษา Kukele

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kukele

C10171 พระคำแห่งชีวิต
A64298 The Way to Heaven

2. Kukele: Iteeji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12423
จำนวนประชากร: 95,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kukele: Iteeji

Iteeji

พื้นที่ใช้ภาษา Kukele: Iteeji

Nigeria

3. Kukele: Mtezi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12424
จำนวนประชากร: 95,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kukele: Mtezi

Mtezi

พื้นที่ใช้ภาษา Kukele: Mtezi

Nigeria

4. Kukele: Ugbala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12425
จำนวนประชากร: 95,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kukele: Ugbala

Ugbala

พื้นที่ใช้ภาษา Kukele: Ugbala

Nigeria

People Groups who speak Kukele

Kukele;