Kanikkaran [kev]

ชื่อภาษา ISO: Kanikkaran
รหัสภาษา ISO: kev
จำนวนประชากร: 20,800

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Arikka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4046
รหัสสำเนียงของ ROD: 04046
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 40

ชื่ออื่นสำหรับ Arikka

Sambaur
अरिक्का

พื้นที่ใช้ภาษา Arikka

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Arikka

C18381 พระคำแห่งชีวิต

2. Kanikkaran

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4047

ชื่ออื่นสำหรับ Kanikkaran

Kanikkar
Kannikan
Kannikaran
Kannikharan
Malampashi
कनिक्करण

พื้นที่ใช้ภาษา Kanikkaran

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kanikkaran

C14041 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Kanikkaran

Kanikaran;