Tem [kdh]

ชื่อภาษา ISO: Tem
รหัสภาษา ISO: kdh
จำนวนประชากร: 337,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Tem: Bafilo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22304
รหัสสำเนียงของ ROD: 22304

พื้นที่ใช้ภาษา Tem: Bafilo

Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tem: Bafilo

A34570 ข่าวประเสริฐ
A34581 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Tem: Central

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2263
รหัสสำเนียงของ ROD: 02263
จำนวนประชากร: 800,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tem: Central

Cotocoli
Kotokoli
Tem
Temba
Tembe
Tem: Center
Tim
Timu

พื้นที่ใช้ภาษา Tem: Central

Benin
Ghana
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tem: Central

A63694 พระคำแห่งชีวิต & เพลง
A34571 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A63693 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A34580 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A34511 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A37880 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A64165 ข่าวประเสริฐ 1-20
A64178 ข่าวประเสริฐ 21-40

3. Tem: Fazao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22401
รหัสสำเนียงของ ROD: 22401
จำนวนประชากร: 10,000

พื้นที่ใช้ภาษา Tem: Fazao

Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tem: Fazao

A64694 ข่าวประเสริฐ
A64702 The new nature

People Groups who speak Tem

Kotokoli;