Manga Kanuri [kby]

ชื่อภาษา ISO: Manga Kanuri
รหัสภาษา ISO: kby
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Kanuri
จำนวนประชากร: 802,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kanuri, Manga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3015
รหัสสำเนียงของ ROD: 03015
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30

ชื่ออื่นสำหรับ Kanuri, Manga

Kanouri
Kanoury
Kanu
Manga

พื้นที่ใช้ภาษา Kanuri, Manga

Niger
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kanuri, Manga

A01620 พระคำแห่งชีวิต 1 w/ TOUBBOU
A26850 พระคำแห่งชีวิต 2
A80295 เรื่อง of Adam and Noah
A80298 เรื่อง of Ruth and Jonah
A80296 Story of Abraham (Part 1)
A80297 Story of Abraham (Part 2)

2. Kanuri, Manga: Dagara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11559
รหัสสำเนียงของ ROD: 11559
จำนวนประชากร: 480,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kanuri, Manga: Dagara

Dagara

พื้นที่ใช้ภาษา Kanuri, Manga: Dagara

Niger
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kanuri, Manga: Dagara

A37745 ข่าวประเสริฐ
A37744 Becoming a Friend of God

People Groups who speak Manga Kanuri

Kanuri, Manga;