Kafa [kbr]

ชื่อภาษา ISO: Kafa
รหัสภาษา ISO: kbr
จำนวนประชากร: 834,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kafa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1443

ชื่ออื่นสำหรับ Kafa

Caffino
Kaffa
Kafficho
Kaffinya
Kaficho
Kaficho: Kafa
Kefa
Keffa
Kefinya
Manjo

พื้นที่ใช้ภาษา Kafa

Ethiopia
Sudan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kafa

C75022 ข่าวประเสริฐ
A00190 พระคำแห่งชีวิต
C73900 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A75020 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C73910 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A75026 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A75021 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A75023 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A75025 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A75024 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Kaficho: Bosha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11297
จำนวนประชากร: 569,626

ชื่ออื่นสำหรับ Kaficho: Bosha

Bosha
Garo

พื้นที่ใช้ภาษา Kaficho: Bosha

Ethiopia

People Groups who speak Kafa

Kafa, Kafecho;