Jwira-Pepesa [jwi]

ชื่อภาษา ISO: Jwira-Pepesa
รหัสภาษา ISO: jwi
จำนวนประชากร: 18,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Jwira-Pepesa: Jwira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4673
รหัสสำเนียงของ ROD: 04673

ชื่ออื่นสำหรับ Jwira-Pepesa: Jwira

Egila
Jwira
Pepesa-Jwira

พื้นที่ใช้ภาษา Jwira-Pepesa: Jwira

Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Jwira-Pepesa: Jwira

C28890 พระคำแห่งชีวิต

2. Jwira-Pepesa: Pepesa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4525
รหัสสำเนียงของ ROD: 04525
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Jwira-Pepesa: Pepesa

Pepesa

พื้นที่ใช้ภาษา Jwira-Pepesa: Pepesa

Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Jwira-Pepesa: Pepesa

C84803 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Jwira-Pepesa

Jwira-Pepesa;