Wojenaka [jod]

ชื่อภาษา ISO: Wojenaka
รหัสภาษา ISO: jod
จำนวนประชากร: 120,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Malinké

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11213
จำนวนประชากร: 120,000

ชื่ออื่นสำหรับ Malinké

Ivorian Malinke
Odienne Jula
Odienné Jula
Odiennekakan
Wojenaka

พื้นที่ใช้ภาษา Malinké

Côte d'Ivoire

2. Wojenaka: Bodougouka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11214
จำนวนประชากร: 120,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wojenaka: Bodougouka

Bodougouka

พื้นที่ใช้ภาษา Wojenaka: Bodougouka

Côte d'Ivoire

3. Wojenaka: Nafana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11215
จำนวนประชากร: 120,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wojenaka: Nafana

Nafana

พื้นที่ใช้ภาษา Wojenaka: Nafana

Côte d'Ivoire

4. Wojenaka: Odienneka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20860

ชื่ออื่นสำหรับ Wojenaka: Odienneka

Odienneka

พื้นที่ใช้ภาษา Wojenaka: Odienneka

Côte d'Ivoire

5. Wojenaka: Sienkoka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11216
จำนวนประชากร: 120,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wojenaka: Sienkoka

Sienkoka

พื้นที่ใช้ภาษา Wojenaka: Sienkoka

Côte d'Ivoire

6. Wojenaka: Toudougouka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11217
จำนวนประชากร: 120,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wojenaka: Toudougouka

Toudougouka

พื้นที่ใช้ภาษา Wojenaka: Toudougouka

Côte d'Ivoire

7. Wojenaka: Vandougouka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11218
จำนวนประชากร: 120,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wojenaka: Vandougouka

Vandougouka

พื้นที่ใช้ภาษา Wojenaka: Vandougouka

Côte d'Ivoire

8. Wojenaka: Wasulu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11219
จำนวนประชากร: 120,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wojenaka: Wasulu

Forest Maninka
Wassoulounka
Wassulunka
Wassulunke
Wasulu

พื้นที่ใช้ภาษา Wojenaka: Wasulu

Côte d'Ivoire

People Groups who speak Wojenaka

Jula, Odienne; Wassulu;