Yamdena [jmd]

ชื่อภาษา ISO: Yamdena
รหัสภาษา ISO: jmd
จำนวนประชากร: 25,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yamdena

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4657

ชื่ออื่นสำหรับ Yamdena

Jamden
Jamdena

พื้นที่ใช้ภาษา Yamdena

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yamdena

C84109 Life of Jesus 1
C85110 Life of Jesus 2
C84111 Noah & Babel

2. Yamdena: North Yamdena

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18445
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yamdena: North Yamdena

North Yamdena

พื้นที่ใช้ภาษา Yamdena: North Yamdena

Indonesia

3. Yamdena: South Yamdena

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18446
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yamdena: South Yamdena

South Yamdena

พื้นที่ใช้ภาษา Yamdena: South Yamdena

Indonesia

People Groups who speak Yamdena

Yamdena;