Dima [jma]

ชื่อภาษา ISO: Dima
รหัสภาษา ISO: jma
จำนวนประชากร: 750

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Jimajima: East Inland Jimajima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11158
จำนวนประชากร: 545

ชื่ออื่นสำหรับ Jimajima: East Inland Jimajima

East Inland Jimajima

พื้นที่ใช้ภาษา Jimajima: East Inland Jimajima

Papua New Guinea

2. Jimajima: West Coastal Jimajima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11159
จำนวนประชากร: 545

ชื่ออื่นสำหรับ Jimajima: West Coastal Jimajima

West Coastal Jimajima

พื้นที่ใช้ภาษา Jimajima: West Coastal Jimajima

Papua New Guinea

3. Kanasi Group (Lang. 1)

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2298

ชื่ออื่นสำหรับ Kanasi Group (Lang. 1)

Bouadi
Dima
Dimadima
Dima Group
Gadoa
Jimajima
Kanasi Group I
Karagoutu
Sona
Wanemba
Warawadidi

พื้นที่ใช้ภาษา Kanasi Group (Lang. 1)

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kanasi Group (Lang. 1)

C16371 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Dima

Jimajima;