Jiamao [jio]

ชื่อภาษา ISO: Jiamao
รหัสภาษา ISO: jio
จำนวนประชากร: 66,100

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Li: Baoting Nanmo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6047
รหัสสำเนียงของ ROD: 06047

ชื่ออื่นสำหรับ Li: Baoting Nanmo

Baoting Li
Baoting Nanmo
Hlai: Baoting Nanmo
黎, 加茂

พื้นที่ใช้ภาษา Li: Baoting Nanmo

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Li: Baoting Nanmo

C28691 Becoming a Friend of God

2. Li: Baoting Zalin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6142
รหัสสำเนียงของ ROD: 06142

ชื่ออื่นสำหรับ Li: Baoting Zalin

Baoting Zalin
Hlai: Baoting Zalin
黎:保亭 Zalin

พื้นที่ใช้ภาษา Li: Baoting Zalin

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Li: Baoting Zalin

A29510 Becoming a Friend of God

People Groups who speak Jiamao

Li, Jiamao;