Jibu [jib]

ชื่อภาษา ISO: Jibu
รหัสภาษา ISO: jib
จำนวนประชากร: 30,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Jibu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2579
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 3

ชื่ออื่นสำหรับ Jibu

Jibanchi
Jibanci
Jibawa

พื้นที่ใช้ภาษา Jibu

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Jibu

A02140 พระคำแห่งชีวิต 1
C28881 Becoming a Friend of God

2. Jibu: Galamjina

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11151
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jibu: Galamjina

Galamjina

พื้นที่ใช้ภาษา Jibu: Galamjina

Nigeria

3. Jibu: Garbabi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11152
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jibu: Garbabi

Garbabi

พื้นที่ใช้ภาษา Jibu: Garbabi

Nigeria

4. Jibu: Gayam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11153
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jibu: Gayam

Gayam

พื้นที่ใช้ภาษา Jibu: Gayam

Nigeria

People Groups who speak Jibu

Jibu;