Yei [jei]

ชื่อภาษา ISO: Yei
รหัสภาษา ISO: jei
จำนวนประชากร: 2,390

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Je Group

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1910
รหัสสำเนียงของ ROD: 01910

ชื่ออื่นสำหรับ Je Group

Je
Jei
Kireli
Lalanim
Yei
Yey

พื้นที่ใช้ภาษา Je Group

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Je Group

C12840 พระคำแห่งชีวิต

2. Yei: Lower Yei

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18519
จำนวนประชากร: 900

ชื่ออื่นสำหรับ Yei: Lower Yei

Lower Yei

พื้นที่ใช้ภาษา Yei: Lower Yei

Indonesia

3. Yei: North Yei

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18520
จำนวนประชากร: 900

ชื่ออื่นสำหรับ Yei: North Yei

North Yei

พื้นที่ใช้ภาษา Yei: North Yei

Indonesia

4. Yei: South Yei

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18521
จำนวนประชากร: 900

ชื่ออื่นสำหรับ Yei: South Yei

South Yei

พื้นที่ใช้ภาษา Yei: South Yei

Indonesia

5. Yei: Upper Yei

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18522
จำนวนประชากร: 900

ชื่ออื่นสำหรับ Yei: Upper Yei

Upper Yei

พื้นที่ใช้ภาษา Yei: Upper Yei

Indonesia

6. Yey

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18518
จำนวนประชากร: 2,390

ชื่ออื่นสำหรับ Yey

Je
Jei
Yei
Yei-Nan

พื้นที่ใช้ภาษา Yey

Indonesia

People Groups who speak Yei

Yey;