Jambi Malay [jax]

ชื่อภาษา ISO: Jambi Malay
รหัสภาษา ISO: jax
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Malay (Malay (macrolanguage))
จำนวนประชากร: 1,109,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Malay, Jambi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5157

ชื่ออื่นสำหรับ Malay, Jambi

Melayu Jambi

พื้นที่ใช้ภาษา Malay, Jambi

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Malay, Jambi

A80987 ข่าวประเสริฐ

2. Malay, Jambi: Suku Batin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16924
จำนวนประชากร: 90,000

ชื่ออื่นสำหรับ Malay, Jambi: Suku Batin

Suku Batin

พื้นที่ใช้ภาษา Malay, Jambi: Suku Batin

Indonesia

People Groups who speak Jambi Malay

Jambi;