Itene [ite]

ชื่อภาษา ISO: Itene
รหัสภาษา ISO: ite
จำนวนประชากร: 87

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Itene: Itoreauhip

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11005

พื้นที่ใช้ภาษา Itene: Itoreauhip

Bolivia

2. More: Bolivia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6438
รหัสสำเนียงของ ROD: 06438
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 70

ชื่ออื่นสำหรับ More: Bolivia

Bolivia
Itene
Itenez

พื้นที่ใช้ภาษา More: Bolivia

Bolivia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา More: Bolivia

A33830 พระคำแห่งชีวิต

ข่าวเกี่ยวกับ Itene