Southern Tidung [itd]

ชื่อภาษา ISO: Southern Tidung
รหัสภาษา ISO: itd
จำนวนประชากร: 15,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Southern Tidiung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22713
จำนวนประชากร: 27,000

พื้นที่ใช้ภาษา Southern Tidiung

Malaysia

2. Tidong: Nonukan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17474
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tidong: Nonukan

Nonukan
Nunukan

พื้นที่ใช้ภาษา Tidong: Nonukan

Indonesia

3. Tidong: Penchangan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17475
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tidong: Penchangan

Penchangan

พื้นที่ใช้ภาษา Tidong: Penchangan

Indonesia

4. Tidong: Sedalir

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17476
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tidong: Sedalir

Sadalir
Salalir
Saralir
Sedalir
Selalir

พื้นที่ใช้ภาษา Tidong: Sedalir

Indonesia

5. Tidong: Sibuku

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17478
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tidong: Sibuku

Sibuku

พื้นที่ใช้ภาษา Tidong: Sibuku

Indonesia

6. Tidong: Tidung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17480
รหัสสำเนียงของ ROD: 17480
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tidong: Tidung

Tidung

พื้นที่ใช้ภาษา Tidong: Tidung

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tidong: Tidung

A65624 Kabor Bais [ข่าวประเสริฐ]