Isnag [isd]

ชื่อภาษา ISO: Isnag
รหัสภาษา ISO: isd
จำนวนประชากร: 30,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Isnag: Bayag

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10959
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Isnag: Bayag

Bayag

พื้นที่ใช้ภาษา Isnag: Bayag

Philippines

2. Isnag: Calanasan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10960
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Isnag: Calanasan

Calanasan

พื้นที่ใช้ภาษา Isnag: Calanasan

Philippines

3. Isnag: Dibagat-kabugao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10961
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Isnag: Dibagat-kabugao

Dibagat-kabugao

พื้นที่ใช้ภาษา Isnag: Dibagat-kabugao

Philippines

4. Isnag: Imandaya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 208
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Isnag: Imandaya

Imandaya
Isnug: Apayao, Western

พื้นที่ใช้ภาษา Isnag: Imandaya

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Isnag: Imandaya

C04910 พระคำแห่งชีวิต

5. Isnag: Karagawan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10962
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Isnag: Karagawan

Daragawan
Karagawan

พื้นที่ใช้ภาษา Isnag: Karagawan

Philippines

6. Isnag: Talifugu-ripang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10963
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Isnag: Talifugu-ripang

Talifugu-ripang
Tawini

พื้นที่ใช้ภาษา Isnag: Talifugu-ripang

Philippines

People Groups who speak Isnag

Isneg, Dibagat-Kabugao;