Iraya [iry]

ชื่อภาษา ISO: Iraya
รหัสภาษา ISO: iry
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Iraya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10937
จำนวนประชากร: 10,000

พื้นที่ใช้ภาษา Iraya

Philippines

2. Iraya: Abra-de-ilog

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10938
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Iraya: Abra-de-ilog

Abra-de-ilog

พื้นที่ใช้ภาษา Iraya: Abra-de-ilog

Philippines

3. Iraya: Alag-bako

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10939
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Iraya: Alag-bako

Alag-bako

พื้นที่ใช้ภาษา Iraya: Alag-bako

Philippines

4. Iraya: Pagbahan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10940
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Iraya: Pagbahan

Pagbahan

พื้นที่ใช้ภาษา Iraya: Pagbahan

Philippines

5. Iraya: Palauan-calavite

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10941
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Iraya: Palauan-calavite

Palauan-calavite

พื้นที่ใช้ภาษา Iraya: Palauan-calavite

Philippines

6. Iraya: Pambuhan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10942
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Iraya: Pambuhan

Pambuhan

พื้นที่ใช้ภาษา Iraya: Pambuhan

Philippines

7. Iraya: Santa Cruz

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10943
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Iraya: Santa Cruz

Santa Cruz

พื้นที่ใช้ภาษา Iraya: Santa Cruz

Philippines

8. Iraya: San Teodoro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2137
รหัสสำเนียงของ ROD: 02137
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Iraya: San Teodoro

Mangyan
Mangyan: Iraya
San Teodoro

พื้นที่ใช้ภาษา Iraya: San Teodoro

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Iraya: San Teodoro

C10541 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Iraya

Iraya;