Iraqw [irk]

ชื่อภาษา ISO: Iraqw
รหัสภาษา ISO: irk
จำนวนประชากร: 462,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Asa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10935
จำนวนประชากร: 465,000

ชื่ออื่นสำหรับ Asa

Iraqu: Asa
Iraqw: Asa

พื้นที่ใช้ภาษา Asa

Tanzania

2. Mbulu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 971
รหัสสำเนียงของ ROD: 00971

ชื่ออื่นสำหรับ Mbulu

Erokh
Iraku
Iraqw
Kiiraqw
Mbulunge

พื้นที่ใช้ภาษา Mbulu

Tanzania

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mbulu

C03830 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Iraqw

Iraqw;