Irigwe [iri]

ชื่อภาษา ISO: Irigwe
รหัสภาษา ISO: iri
จำนวนประชากร: 40,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Irigwe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 266

ชื่ออื่นสำหรับ Irigwe

Aregwe
Idafan
Iregwe
Kwal
Kwan
Kwoll
Miango
Nkarigwe
Nnerigwe
Nyango
Rigwe

พื้นที่ใช้ภาษา Irigwe

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Irigwe

C01301 พระคำแห่งชีวิต

2. Nteng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2481
รหัสสำเนียงของ ROD: 02481

พื้นที่ใช้ภาษา Nteng

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nteng

C14570 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Irigwe

Irigwe;