Indian Sign Language [ins]

ชื่อภาษา ISO: Indian Sign Language
รหัสภาษา ISO: ins
จำนวนประชากร: 8,530,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Karnataka Sign Language

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19068
รหัสสำเนียงของ ROD: 19068
จำนวนประชากร: 5,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Karnataka Sign Language

Bangalore-Hydrabad Sign Language
Indian Sign Language
Indische Zeichensprache
Indo-Pakistani Sign Language
Urban Indian Sign Language
印度手語
印度手语

พื้นที่ใช้ภาษา Karnataka Sign Language

India

2. Northern India Sign Language

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20848
จำนวนประชากร: 5,000,000

พื้นที่ใช้ภาษา Northern India Sign Language

India

People Groups who speak Indian Sign Language

Deaf;