Inoke-Yate [ino]

ชื่อภาษา ISO: Inoke-Yate
รหัสภาษา ISO: ino
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Inoke

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5114
รหัสสำเนียงของ ROD: 05114

ชื่ออื่นสำหรับ Inoke

Inoke-Yate

พื้นที่ใช้ภาษา Inoke

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Inoke

A62496 เพลง
A62493 Luke 5,7,8
A62494 Red Book 1
A62495 Red Book 2

2. Jate

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 462
รหัสสำเนียงของ ROD: 00462

พื้นที่ใช้ภาษา Jate

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Jate

C23441 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Inoke-Yate

Yate;