Southeast Ijo [ijs]

ชื่อภาษา ISO: Southeast Ijo
รหัสภาษา ISO: ijs
จำนวนประชากร: 71,500

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ijaw: Nimbe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2396
รหัสสำเนียงของ ROD: 02396

ชื่ออื่นสำหรับ Ijaw: Nimbe

Ijo
Ijo, Southeast: Nembe
Nembe

พื้นที่ใช้ภาษา Ijaw: Nimbe

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ijaw: Nimbe

C07220 พระคำแห่งชีวิต
C37510 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
C37511 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

2. Ijo, Southeast

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10835
รหัสสำเนียงของ ROD: 10835
จำนวนประชากร: 71,500

ชื่ออื่นสำหรับ Ijo, Southeast

Brass Ijo
Ijaw

พื้นที่ใช้ภาษา Ijo, Southeast

Nigeria

3. Ijo, Southeast: Akassa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10836
จำนวนประชากร: 71,500

ชื่ออื่นสำหรับ Ijo, Southeast: Akassa

Akaha
Akassa

พื้นที่ใช้ภาษา Ijo, Southeast: Akassa

Nigeria

People Groups who speak Southeast Ijo

Ijaw, Southeast, Ijo;