Ebira [igb]

ชื่อภาษา ISO: Ebira
รหัสภาษา ISO: igb
จำนวนประชากร: 1,000,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ebira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9507
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ebira

Egbira
Egbura
Ibara
Igbarra
Igbira
Igbirra
Katawa
Kotokori
Kwotto

พื้นที่ใช้ภาษา Ebira

Nigeria

2. Ebira: Igara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9508
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ebira: Igara

Etuno
Igara

พื้นที่ใช้ภาษา Ebira: Igara

Nigeria

3. Ebira: Koto

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2057
รหัสสำเนียงของ ROD: 02057
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 35

ชื่ออื่นสำหรับ Ebira: Koto

Bira
Biri
Egbura
Egu
Ibara
Igbira
Igu
Ika
Katawa
Koto
Kotokori
Kwotto
Panda

พื้นที่ใช้ภาษา Ebira: Koto

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ebira: Koto

C10860 พระคำแห่งชีวิต

4. Ebira: Okene

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 343
รหัสสำเนียงของ ROD: 00343

ชื่ออื่นสำหรับ Ebira: Okene

Ebira: Hima
Ebira: Ihima
Hima
Igbira
Igbira: Okene
Ihima
Okene

พื้นที่ใช้ภาษา Ebira: Okene

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ebira: Okene

C05790 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Ebira

Ebira;