Mayoyao Ifugao [ifu]

ชื่อภาษา ISO: Mayoyao Ifugao
รหัสภาษา ISO: ifu
จำนวนประชากร: 30,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ifugao, Mayoyao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1015
รหัสสำเนียงของ ROD: 01015
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ifugao, Mayoyao

Mayaoyaw
Mayoyao

พื้นที่ใช้ภาษา Ifugao, Mayoyao

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ifugao, Mayoyao

C08270 พระคำแห่งชีวิต

2. Maphod

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5134
รหัสสำเนียงของ ROD: 05134
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Maphod

Ifugao, Mayoyao

พื้นที่ใช้ภาษา Maphod

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Maphod

C62301 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Mayoyao Ifugao

Ifugao, Mayoyao;