Tuwali Ifugao [ifk]

ชื่อภาษา ISO: Tuwali Ifugao
รหัสภาษา ISO: ifk
จำนวนประชากร: 30,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ifugao: Kiangan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 233
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ifugao: Kiangan

Kiangan

พื้นที่ใช้ภาษา Ifugao: Kiangan

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ifugao: Kiangan

C07961 พระคำแห่งชีวิต

2. Ifugao, Tuwali: Hapao Ifugao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10801
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ifugao, Tuwali: Hapao Ifugao

Hapao Ifugao

พื้นที่ใช้ภาษา Ifugao, Tuwali: Hapao Ifugao

Philippines

3. Ifugao, Tuwali: Hungduan Ifugao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10802
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ifugao, Tuwali: Hungduan Ifugao

Hungduan Ifugao

พื้นที่ใช้ภาษา Ifugao, Tuwali: Hungduan Ifugao

Philippines

4. Ifugao, Tuwali: Lagawe Ifugao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10803
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ifugao, Tuwali: Lagawe Ifugao

Lagawe Ifugao

พื้นที่ใช้ภาษา Ifugao, Tuwali: Lagawe Ifugao

Philippines

People Groups who speak Tuwali Ifugao

Kiangan Ifugao;