Batad Ifugao [ifb]

ชื่อภาษา ISO: Batad Ifugao
รหัสภาษา ISO: ifb
จำนวนประชากร: 43,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ifugao, Batad

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3384
รหัสสำเนียงของ ROD: 03384
จำนวนประชากร: 43,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 5

ชื่ออื่นสำหรับ Ifugao, Batad

Ayangan Ifugao
Batad

พื้นที่ใช้ภาษา Ifugao, Batad

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ifugao, Batad

C20320 ข่าวประเสริฐ & พระคำแห่งชีวิต
A03720 พระคำแห่งชีวิต

2. Ifugao, Batad: Ayangan Ifugao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10798
รหัสสำเนียงของ ROD: 10798
จำนวนประชากร: 43,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ifugao, Batad: Ayangan Ifugao

Ayangan Ifugao

พื้นที่ใช้ภาษา Ifugao, Batad: Ayangan Ifugao

Philippines

3. Ifugao, Batad: Batad Ifugao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20846

ชื่ออื่นสำหรับ Ifugao, Batad: Batad Ifugao

Banaue Ifugao

พื้นที่ใช้ภาษา Ifugao, Batad: Batad Ifugao

Philippines

4. Ifugao, Batad: Ducligan Ifugao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10799
จำนวนประชากร: 43,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ifugao, Batad: Ducligan Ifugao

Ducligan Ifugao

พื้นที่ใช้ภาษา Ifugao, Batad: Ducligan Ifugao

Philippines

People Groups who speak Batad Ifugao

Ifugao, Batad;