Iatmul [ian]

ชื่อภาษา ISO: Iatmul
รหัสภาษา ISO: ian
จำนวนประชากร: 12,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Iatmul

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 438
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 10

ชื่ออื่นสำหรับ Iatmul

Big Sepik
Gepma Kwudi
Gepma Kwundi
Kwundi
Ngepma
Ngepma Kwundi

พื้นที่ใช้ภาษา Iatmul

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Iatmul

C19500 ข่าวประเสริฐ
C05130 พระคำแห่งชีวิต

2. Iatmul: Nyaura

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10749
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Iatmul: Nyaura

Nyaura

พื้นที่ใช้ภาษา Iatmul: Nyaura

Papua New Guinea

3. Iatmul: Palimbei

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10750
รหัสสำเนียงของ ROD: 10750
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Iatmul: Palimbei

Palimbei

พื้นที่ใช้ภาษา Iatmul: Palimbei

Papua New Guinea

People Groups who speak Iatmul

Big Sepik;