Hukumina [huw]

ชื่อภาษา ISO: Hukumina
รหัสภาษา ISO: huw

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Hukumina

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10717
จำนวนประชากร: 1

พื้นที่ใช้ภาษา Hukumina

Indonesia

2. Palumata

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15437

พื้นที่ใช้ภาษา Palumata

Indonesia