Huilliche [huh]

ชื่อภาษา ISO: Huilliche
รหัสภาษา ISO: huh
จำนวนประชากร: 2,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Huilliche

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6104

ชื่ออื่นสำหรับ Huilliche

Huiliche
Mapuche: Huilliche
Mapudungun: Maruche
Veliche

พื้นที่ใช้ภาษา Huilliche

Chile

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Huilliche

A30310 พระคำแห่งชีวิต

2. Huilliche: Tsesungun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10716
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Huilliche: Tsesungun

Huilliche: Tsesungún
Tsesungún

พื้นที่ใช้ภาษา Huilliche: Tsesungun

Chile

People Groups who speak Huilliche

Huilliche, Southern Mapuche;