Hungarian Sign Language [hsh]

ชื่อภาษา ISO: Hungarian Sign Language
รหัสภาษา ISO: hsh
จำนวนประชากร: 9,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Hungarian Sign Language

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19057

พื้นที่ใช้ภาษา Hungarian Sign Language

Hungary

2. Hungarian Sign Language: Budapest

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20837

พื้นที่ใช้ภาษา Hungarian Sign Language: Budapest

Hungary

3. Hungarian Sign Language: Debrecen

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20839

พื้นที่ใช้ภาษา Hungarian Sign Language: Debrecen

Hungary

4. Hungarian Sign Language: Eger

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20841

พื้นที่ใช้ภาษา Hungarian Sign Language: Eger

Hungary

5. Hungarian Sign Language: Kaposvar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20842

พื้นที่ใช้ภาษา Hungarian Sign Language: Kaposvar

Hungary

6. Hungarian Sign Language: Sopron

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20838

พื้นที่ใช้ภาษา Hungarian Sign Language: Sopron

Hungary

7. Hungarian Sign Language: Szeged

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20840

พื้นที่ใช้ภาษา Hungarian Sign Language: Szeged

Hungary

8. Hungarian Sign Language: Vac

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20843

พื้นที่ใช้ภาษา Hungarian Sign Language: Vac

Hungary

People Groups who speak Hungarian Sign Language

Deaf;