Western Mashan Hmong [hmw]

ชื่อภาษา ISO: Western Mashan Hmong
รหัสภาษา ISO: hmw
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Hmong
จำนวนประชากร: 15,900

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Hmong, Western Mashan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10671

พื้นที่ใช้ภาษา Hmong, Western Mashan

China

2. Miao, Kanma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6167
รหัสสำเนียงของ ROD: 06167
จำนวนประชากร: 120,000

ชื่ออื่นสำหรับ Miao, Kanma

Kanma
Western Mashan Miao
苗話:麻山次:西部土語
苗话:麻山次:西部土語

พื้นที่ใช้ภาษา Miao, Kanma

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao, Kanma

A29600 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Western Mashan Hmong

Miao, Mashan Western;