Luopohe Hmong [hml]

ชื่อภาษา ISO: Luopohe Hmong
รหัสภาษา ISO: hml
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Hmong
จำนวนประชากร: 61,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Hmong, Luopohe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10663
รหัสสำเนียงของ ROD: 10663
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Hmong, Luopohe

Luobohe Miao
Luopohe Miao
Xijia Miao
Ximahe Miao
苗話:羅泊河
苗话:羅泊河

พื้นที่ใช้ภาษา Hmong, Luopohe

China

2. Miao: Laohu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6246
รหัสสำเนียงของ ROD: 06246

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Laohu

苗: Laohu

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Laohu

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Laohu

A31830 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Luopohe Hmong

Miao, Luobohe; Xi;