Large Flowery Miao [hmd]

ชื่อภาษา ISO: Large Flowery Miao
รหัสภาษา ISO: hmd
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Hmong
จำนวนประชากร: 300,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Cai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6226
รหัสสำเนียงของ ROD: 06226

ชื่ออื่นสำหรับ Cai

A-Hmao
Big Flowery Miao
Caijia
Caijia Miao
Da-Hua Miao
Diandongbei
Flowery Miao
Hua Miao
Hwa Miao
Man Ni
Northeastern Yunnan Miao
Ta Hua Miao
Ta Hwa Miao
Variegated Miao
苗語滇東北:大花苗
苗语滇东北:大花苗

พื้นที่ใช้ภาษา Cai

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Cai

C31851 พระคำแห่งชีวิต

2. Hmong, Flowery

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 104
รหัสสำเนียงของ ROD: 00104
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Hmong, Flowery

A-Hmao
Big Flowery Miao
Da-Hua Miao
Diandongbei
Flowery Meo
Hmong, Northeastern Dian
Hua Miao
Hwa Miao
Meo: Flowery
Miao: Flowery
Mortheastern Yunnan Miao
Ta Hua Miao
Variegated Miao
苗語滇東北:大花苗
苗语滇东北:大花苗
阿貿
阿贸

พื้นที่ใช้ภาษา Hmong, Flowery

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hmong, Flowery

A06920 พระคำแห่งชีวิต

3. Hmong, Flowery: Longlin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6099
รหัสสำเนียงของ ROD: 06099

ชื่ออื่นสำหรับ Hmong, Flowery: Longlin

A-Hmao
Da-Hua Miao
Hmong: Flowery: Longlin
Hmong, Northeastern Dian: Longlin
Hua Longlin
Hua Miao
Longlin
Miao: Hua Longlin
苗語滇東北:大花苗
苗语滇东北:大花苗

พื้นที่ใช้ภาษา Hmong, Flowery: Longlin

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hmong, Flowery: Longlin

A28850 Becoming a Friend of God

4. Miao: Dahua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6112
รหัสสำเนียงของ ROD: 06112

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Dahua

Dahua
Dahua Miao
Miao, Northern Mashan
Northern Mashan Miao
苗話:麻山北部土
苗话:麻山北部土

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Dahua

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Dahua

A29350 พระคำแห่งชีวิต

5. Miao: Hua Yi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6244
รหัสสำเนียงของ ROD: 06244

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Hua Yi

몽족
A-Hmao
Da-Hua Miao
Hmong
Hua Yi
N.E. Dian: Yi
苗語
苗語滇東北:大花苗
苗语滇东北:大花苗

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Hua Yi

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Hua Yi

A31820 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Large Flowery Miao

A-Hmao; Hmong Vron;