Halbi [hlb]

ชื่อภาษา ISO: Halbi
รหัสภาษา ISO: hlb
จำนวนประชากร: 593,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Halbi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3062
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 35

ชื่ออื่นสำหรับ Halbi

Bastari
Halabi
Halba
Halva
Halvas
Halvi
Mahari
Mehari
हलबी

พื้นที่ใช้ภาษา Halbi

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Halbi

A18080 พระคำแห่งชีวิต 1

2. Halbi: Adkuri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10530
จำนวนประชากร: 83,333

ชื่ออื่นสำหรับ Halbi: Adkuri

Adkuri
हल्बी: अङ्कुरी

พื้นที่ใช้ภาษา Halbi: Adkuri

India

3. Halbi: Bastari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10531
รหัสสำเนียงของ ROD: 10531
จำนวนประชากร: 736,000

ชื่ออื่นสำหรับ Halbi: Bastari

Bastari
Halba
हलबी: बसतरी

พื้นที่ใช้ภาษา Halbi: Bastari

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Halbi: Bastari

A63757 ข่าวประเสริฐ
A63758 พระคำแห่งชีวิต - Outreach

4. Halbi: Chandari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10532
จำนวนประชากร: 83,333

ชื่ออื่นสำหรับ Halbi: Chandari

Chandari
हल्बी: चांदारी

พื้นที่ใช้ภาษา Halbi: Chandari

India

5. Halbi: Gachikolo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10533
จำนวนประชากร: 83,333

ชื่ออื่นสำหรับ Halbi: Gachikolo

Gachikolo
हल्बी: गाचीकोलो

พื้นที่ใช้ภาษา Halbi: Gachikolo

India

6. Halbi: Mehari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10534
จำนวนประชากร: 83,333

ชื่ออื่นสำหรับ Halbi: Mehari

Mahara
Mahari
Mehari
हल्बी: मेहारी

พื้นที่ใช้ภาษา Halbi: Mehari

India

7. Halbi: Muri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10535
จำนวนประชากร: 83,333

ชื่ออื่นสำหรับ Halbi: Muri

Muri
Muria
हल्बी: मुरि

พื้นที่ใช้ภาษา Halbi: Muri

India

8. Halbi: Sundi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10536
จำนวนประชากร: 83,333

ชื่ออื่นสำหรับ Halbi: Sundi

Sundi
हल्बी: सुंडी

พื้นที่ใช้ภาษา Halbi: Sundi

India

People Groups who speak Halbi

Dora;