Kamwe [hig]

ชื่อภาษา ISO: Kamwe
รหัสภาษา ISO: hig
จำนวนประชากร: 300,000

จีอาร์เอ็นมี 9 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kamwe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11491
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamwe

Higgi
Higi
Hiji
Vacamwe

พื้นที่ใช้ภาษา Kamwe

Nigeria

2. Kamwe: Bazza

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1784
รหัสสำเนียงของ ROD: 01784

ชื่ออื่นสำหรับ Kamwe: Bazza

Dakwa
Higi
Higi: Bazza/Nkafa
Kamwe: Dakwa

พื้นที่ใช้ภาษา Kamwe: Bazza

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kamwe: Bazza

C01801 พระคำแห่งชีวิต

3. Kamwe: Fali Of Kiriya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11492
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamwe: Fali Of Kiriya

Fali Of Kiriya

พื้นที่ใช้ภาษา Kamwe: Fali Of Kiriya

Nigeria

4. Kamwe: Fali Of Mijilu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11493
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamwe: Fali Of Mijilu

Fali Of Mijilu

พื้นที่ใช้ภาษา Kamwe: Fali Of Mijilu

Nigeria

5. Kamwe: Futu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11494
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamwe: Futu

Futu

พื้นที่ใช้ภาษา Kamwe: Futu

Nigeria

6. Kamwe: Nkafa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4438
รหัสสำเนียงของ ROD: 04438

ชื่ออื่นสำหรับ Kamwe: Nkafa

Higi: Bazza/Nkafa
Nkafa

พื้นที่ใช้ภาษา Kamwe: Nkafa

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kamwe: Nkafa

C01800 พระคำแห่งชีวิต

7. Kamwe: Sina

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11495
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamwe: Sina

Sina

พื้นที่ใช้ภาษา Kamwe: Sina

Nigeria

8. Kamwe: Tili Pte

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11496
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamwe: Tili Pte

Tili Pte

พื้นที่ใช้ภาษา Kamwe: Tili Pte

Nigeria

9. Kamwe: Wula

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11497
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamwe: Wula

Wula

พื้นที่ใช้ภาษา Kamwe: Wula

Nigeria

People Groups who speak Kamwe

Kamwe;