Northern Qiandong Miao [hea]

ชื่อภาษา ISO: Northern Qiandong Miao
รหัสภาษา ISO: hea
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Hmong
จำนวนประชากร: 1,250,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Miao, Black

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4664
รหัสสำเนียงของ ROD: 04664
จำนวนประชากร: 1,250,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 5

ชื่ออื่นสำหรับ Miao, Black

Black Miao
Central Miao
Chientung Miao
East Guizhou Miao
Heh Miao
Hei Miao
Hmong, Northern Qiandong
Hmu
Miao
Miao: Black
Northern East-Guizhou Miao
Northern Qiandong Miao
赫目 (北)

พื้นที่ใช้ภาษา Miao, Black

China
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao, Black

A25301 พระคำแห่งชีวิต

2. Miao, Black: Zhen Ning Xian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6243
รหัสสำเนียงของ ROD: 06243

ชื่ออื่นสำหรับ Miao, Black: Zhen Ning Xian

몽족
Hmong
Miao: Black: Zhen Ning Xian
Northern Quiandong: Zhen ning
Zhen Ning Xian
苗語
苗语

พื้นที่ใช้ภาษา Miao, Black: Zhen Ning Xian

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao, Black: Zhen Ning Xian

A31811 พระคำแห่งชีวิต

3. Miao: Kaili Sankeshu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6093
รหัสสำเนียงของ ROD: 06093

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Kaili Sankeshu

Kaili Sankeshu
苗:凯里 三棵树
苗:凱里 三棵樹

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Kaili Sankeshu

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Kaili Sankeshu

A19021 พระคำแห่งชีวิต

4. Miao: Waishu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4948
รหัสสำเนียงของ ROD: 04948

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Waishu

Hmong: Waishu
Waishu
Wai Shu Miao Hua
赫蒙数阿
赫蒙數阿

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Waishu

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Waishu

A27891 พระคำแห่งชีวิต (Eval.)

People Groups who speak Northern Qiandong Miao

Beidongnuo; Hmu, Northern; Qanu;