Hewa [ham]

ชื่อภาษา ISO: Hewa
รหัสภาษา ISO: ham
จำนวนประชากร: 2,150

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Hewa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3234

ชื่ออื่นสำหรับ Hewa

Sisimin

พื้นที่ใช้ภาษา Hewa

Papua New Guinea

2. Hewa: Central Lagaip

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10623
จำนวนประชากร: 2,150

ชื่ออื่นสำหรับ Hewa: Central Lagaip

Central Lagaip

พื้นที่ใช้ภาษา Hewa: Central Lagaip

Papua New Guinea

3. Hewa: Lower Lagaip

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10624
จำนวนประชากร: 2,150

ชื่ออื่นสำหรับ Hewa: Lower Lagaip

Lower Lagaip

พื้นที่ใช้ภาษา Hewa: Lower Lagaip

Papua New Guinea

4. Hewa: North Hewa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10625
จำนวนประชากร: 2,150

ชื่ออื่นสำหรับ Hewa: North Hewa

North Hewa

พื้นที่ใช้ภาษา Hewa: North Hewa

Papua New Guinea

5. Hewa: Upper Lagaip

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10626
จำนวนประชากร: 2,150

ชื่ออื่นสำหรับ Hewa: Upper Lagaip

Upper Lagaip

พื้นที่ใช้ภาษา Hewa: Upper Lagaip

Papua New Guinea

People Groups who speak Hewa

Hewa;