Hanga [hag]

ชื่อภาษา ISO: Hanga
รหัสภาษา ISO: hag
จำนวนประชากร: 6,800

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Hanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2259
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 25

ชื่ออื่นสำหรับ Hanga

Anga

พื้นที่ใช้ภาษา Hanga

Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hanga

C09990 พระคำแห่งชีวิต 1
C31301 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Hanga: Northern Hanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10553
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Hanga: Northern Hanga

Northern Hanga

พื้นที่ใช้ภาษา Hanga: Northern Hanga

Ghana

3. Hanga: Southern Hanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10554
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Hanga: Southern Hanga

Southern Hanga

พื้นที่ใช้ภาษา Hanga: Southern Hanga

Ghana

People Groups who speak Hanga

Hanga;